Субота, 23 березня 2019 року

Про оцінку впливу на довкілля

sxema obd18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» та запрацював Єдиний реєстр із ОВД. Даний механізм ідентичний тому, що працює в країнах Європейського Союзу. Він запровадив в Україні європейську модель екологічної оцінки відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС та забезпечив виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Договору про Енергетичне Співтовариство, природоохоронних угод ЄЕК ООН тощо. Він також дозволяє громадськості на  ранніх стадіях брати участь в обговоренні планованої діяльності шляхом формування переліку питань, які будуть досліджуватися під час ОВД, впливати на вибір альтернативного місця здійснення планованої діяльності, а також на впровадження заходів, які зменшуватимуть вплив такої діяльності  на довкілля.

Відповідно до Закону, підприємства тепер мають отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля замість висновку державної екологічної експертизи. Без наявності висновку про оцінку впливу на довкілля суб’єкт господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

Оцінка впливу на довкілля призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров'я населення. Планова господарська діяльність включає в себе  будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Перелік об’єктів, що потребують отримання Висновку визначено частинами 2 і 3 Статті 3 Закону.

Даний перелік розподілено на дві групи:

До першої групи, в тому числі відносяться наступні категорії виробництв: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; деякі категорії хімічного виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо. Висновки щодо цих об’єктів буде видавати Мінприроди. Також, для об’єктів цієї категорії необхідно буде проводити оцінку транскордонного впливу.

До другої групи, в тому числі відносяться об’єкти:

глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо, висновки Оцінки впливу на довкілля для яких будуть видавати місцеві територіальні органи.

Постановою КМУ від від 13 грудня 2017 р. № 1010  затверджено

критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 1;

критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 2.

Порядок отримання висновку з ОВД

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затверджено постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026 .

Зазначений порядок покроково визначає алгоритм дій суб’єкта для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, зокрема:

· визначає, що подача документів здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з ОВД, що забезпечить відкритість та обмежить контакт чиновника з суб’єктом господарювання;

· передбачає стадії подачі, чіткі строки подання, опрацювання та зразки вказаних документів, визначених у Законі та необхідних для отримання висновку з ОВД;

· передбачає порядок встановлення плати за забезпечення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть використовуватись кошти.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, подається уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу через електронний кабінет Реєстру.

Уповноважений центральний орган веде Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Інформація, внесена до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, є відкритою, вільний доступ до неї забезпечується через мережу Інтернет. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля затверджено постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026.

Після подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає уповноваженому територіальному органу/уповноваженому центральному органу наступні документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля:

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3 до постанови КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026;

звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4 до постанови КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026;

відомості, що підтверджують факт та дату розміщення повідомлення про плановану діяльність, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 

У процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення громадськість може надати уповноваженому територіальному органу/уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту господарювання та надає йому копії зауважень і пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Підготовка Звіту.

Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Стислий зміст Звіту наступний: опис планової діяльності; опис виправданих альтернатив; опис поточного стану довкілля; опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу; опис і оцінка можливого впливу на довкілля; опис методів прогнозування; опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу; опис очікуваного значного негативного впливу; визначення усіх труднощів; усі зауваження та пропозиції, що надійшли; стислий зміст програми моніторингу.

Громадське обговорення.

Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля  затверджено постановою Кабінет Міністрів України від від 13 грудня 2017 р. № 989.

Висновок з оцінки впливу на довкілля.

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Висновок з оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для виконання, враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності.

У Висновку визначають вимоги до роботи планованого об’єкту, зокрема, встановлюються вимоги до використання території та природних ресурсів, вимоги щодо охорони довкілля та заходи запобігання надзвичайним ситуаціям. Додатково на підприємство може бути покладений обов’язок проводити компенсаційні заходи, проводити додаткову оцінку впливу на навколишнє середовище, організувати післяпроектний моніторинг.

Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу - з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. До висновку з оцінки впливу на довкілля додається звіт про громадське обговорення.

Висновок ОВД вноситься до Єдиного реєстру з ОВД. Він втрачає силу через п’ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Фінансування всіх процедур ОВД забезпечує Замовник.

При Мінприроди працює телефонна гаряча лінія з отримання  додаткових консультацій щодо практичного функціонування ОВД: (044) 206 33 02. 

Ознайомитися із Єдиним реєстром можна за посиланням http://eia.menr.gov.ua

У Брошурі «Наближення екологічного законодавства до права ЄС», яка знаходиться у розділі «Загальна інформація та законодавчі акти» Ви можете ознайомитися зі Схемою оцінки впливу на довкілля.

 

Ассоціація "Енергоефективні міста України"