Четвер, 18 квiтня 2019 року

Ефективність впровадження енергоменеджменту

1Видатки на придбання енергоносіїв у структурі бюджетних установ невпинно зростають внаслідок національних та світових тенденцій до підвищення цін на енергоресурси.

Основними споживачами енергоресурсів є будівлі установ та закладів соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Значна частина цих ресурсів використовується нераціонально через застарілі технології та енергетичне устаткування, незадовільний технічний стан будівель, низький рівень їх енергоефективності, а також через недосконалість управління енергоресурсами. Впровадження сучасного високотехнологічного обладнання дає можливість заощаджувати значні обсяги енергоресурсів, але при цьому проблеми організаційно-управлінського та технічного характеру залишаються невирішеними.

Реалізація стратегічного енергетичного розвитку потребує вирішення питань використання енергетичних ресурсів на засадах професійного управління та принципах сталого розвитку.

Система енергетичного менеджменту – це система управління енергетичною інфраструктурою, яка передбачає скорочення витрат на енергоносії, та спирається на спеціальну політику у питаннях використання енергоресурсів, має власні завдання та цілі, відповідну організаційну структуру, кадрове та інформаційне забезпечення, певні процедури планування, впровадження, оцінки діяльності у сфері енергоспоживання.

Основними завданнями системи енергетичного менеджменту на місцевому рівні є:

  • підтримання витрат на енергоносії в бюджетній сфері на мінімально можливому ( з врахуванням існуючого технічного стану) рівні з одночасним підтриманням умов перебування відвідувачів та персоналу на рівні, що відповідає діючим нормативним документам;
  • підготовка та впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат бюджету на енергоносії та покращення умов перебування відвідувачів та персоналу;
  • впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів на всіх рівнях управління.

Для успішного виконання зазначених завдань необхідно забезпечити ефективне функціонування наступних підсистем:

  • моніторинг енергоспоживання;
  • планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживаня;
  • залучення джерел фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
  • контроль за ефективністю впровадження заходів з енергозбереження;
  • навчання персоналу;
  • мотивація ощадного енергоспоживання.

Управління споживанням енергії розглядається не тільки як інструмент для зменшення обсягів енергоспоживання та видатків на оплату енергоносіїв бюджетними установами та закладами, що утримуються за кошти місцевих бюджетів, але й як шлях до підвищення якості комунальних послуг, комфортності перебування у будівлях. Оптимізуючи енергетичні потоки на місцях можна економити 15-30% споживання енергетичних ресурсів.

Застосування постійної перевірки та внутрішнього аудиту сприятиме формуванню позитивного іміджу території, яка демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища, економії природних ресурсів, зниження екологічних ризиків та ризиків пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням, що в результаті сприяє підвищенню інвестиційної привабливості території.

Відділ економічного розвитку та

торгівлі Михайлівської райдержадміністрації