П`ятниця, 10 квiтня 2020 року

Вхід на сайт

До відання районної державної адміністрації у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

 1. забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 2. бюджету, фінансів та обліку;
 3. управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
 4. промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
 5. науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та дітей;
 6. використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
 7. зовнішньоекономічної діяльності;
 8. оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
 9. соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Основні функції та завдання структурних підрозділів

 1.  організаційне забезпечення діяльності керівництва районної державної адміністрації;
 2. забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування;
 3. вивчення, узагальнення та поширення нових форм і методів роботи районної державної адміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування;
 4. надання методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам селищних, сільських рад з питань, що стосуються компетенції відділу;
 5. організаційне забезпечення проведення масових заходів, які ініціюються районною державною адміністрацією;
 6. аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;
 7. інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави в районі;
 8. організаційно-технічне обслуговування районної державної адміністрації;
 9. забезпечення чіткої організації діловодства в районній державній адміністрації, контролю за термінами проходження і виконання документів, ведення діловодства відповідно до Інструкції з діловодства;
 10. забезпечення контролю за термінами виконання законів України, постанов Уряду та указів Президента України, документів вищих інстанцій, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, доручень, листів обласної державної адміністрації, розпорядчих документів районної державної адміністрації, листів підприємств, установ, організацій, які підлягають контролю, здійснення систематичного інформування керівництва районної державної адміністрації про стан документообігу та контрольної діяльності за дотриманням термінів;
 11.  забезпечення експлуатації системи автоматизації документообігу та діловодства в районній державній адміністрації;
 12. координація та методичне керівництво роботи із зверненнями громадян, організація та здійснення контролю, аналізу та оцінки стану справ з цих питань;
 13. забезпечення інформаційного супроводження веб-сайту районної державної адміністрації;
 14. забезпечення доступу громадян до публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні районної державної адміністрації.

 1. реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;
 2. забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації (керівником державної служби в державному органі) своїх повноважень з питань управління персоналом;
 3. забезпечення організаційного розвитку державного органу;
 4. добір персоналу державного органу;
 5. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 6. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 7. організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах;
 8. документальне оформлення трудових відносин, вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 1. ведення Державного реєстру виборців, до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу району;
 2. складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

 1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складення звітності;
 2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 4. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 6. здійснення господарського обслуговування апарату та малочисельних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

забезпечення реалізації на території району:

 1. державної політики економічного і соціального розвитку, державної цінової політики, державної промислової політики (у т. ч. у галузях транспорту і зв’язку);
 2. державної регіональної політики;
 3. державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 4. держаvвної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування;
 5. державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 6. державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
 7. єдиної державної зовнішньоекономічної політики. 

 1. реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 2. розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 3. координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 4. забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
 5. здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 6. ведення державної статистики щодо дітей;
 7. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 8. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 1. забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, у т.ч. дозвільних послуг, на території району;
 2. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 3. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 4. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1. реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
 2. координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та / або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;
 3. внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
 4. здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 1. реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;
 2. забезпечення:
  • вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
  • доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
 3. сприяння:
  • відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
  • захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;
  • загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;
 4. участь у розробленні та виконанні державних, обласних та районних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини.

 1. забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
 2. забезпечення реалізації державної політики у:
  • галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання;
  • сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території району;
 3. участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення району;
 4. забезпечення цивільного захисту на території району;
 5. забезпечення виконання завдань районною ланкою територіальної підсистеми цивільного захисту та створеними службами цивільного захисту району

 1. Участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій.
 2. Створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропромислового ринку.
 3. У межах своїх повноважень бере участь у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання:
  • земельних, водних та інших природних ресурсів;
  • охорони праці і техніки безпеки.

 1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
 2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
 3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів.

 1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території, складання розрахунків до проекту бюджету району і подання їх на розгляд районної держадміністрації;

 2. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

 3. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

 4. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною радою;

 5. Здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету;

 6. Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 1. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про:
  • Працю;
  • Зайнятість;
  • Трудову міграцію;
  • Загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • Пенсійне забезпечення;
  • Соціальний захист та соціальне обслуговування населення,
  • Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.
 2. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні:
  • комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку
  • всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.
 3. Сприяння:
  • створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
  • органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Пошук

Важливо