Вiвторок, 26 жовтня 2021 року

Вхід на сайт

Поняття захисту прав споживачів

Захист прав споживачів - це гарантований Конституцією контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку. Відносини між споживачами товарів та послуг та виробниками, виконавцями, продавцями регулюються Законом України "Про захист прав споживачів".

Цим законом визначаються права споживачів та встановлюється механізм реалізації державного захисту їх прав. Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, розміру, ваги та ціни. Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил з приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини. Торгово-технологічне обладнання, що використовується при роздрібному продажу продовольчих товарів, має забезпечувати збереження їх якості та товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Забороняється продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного устаткування. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються при продажу товарів, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити періодичну повірку в установленому порядку.Засоби вимірювальної техніки побутового призначення забороняється застосовувати для торгових операцій. Працівники, які здійснюють продаж продуктів харчування (будь-який продукт, який в натуральному вигляді або після відповідної обробки вживається людиною для їжі або пиття), повинні мати спеціальну освіту (підготовку), особисту медичну книжку встановленого зразка.Працівники суб’єкта господарської діяльності повинні бути одягнені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам. Усі харчові продукти і продовольча сировина у суб’єкта господарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачено чинними нормативно-правовими актами. Харчові продукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання та зберігання.Документами, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, є:- декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, або:- сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності;- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат, які видаються;- гігієнічний сертифікат;- ветеринарні документи (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сертифікат), які видаються;- сертифікат якості та карантинний дозвіл.Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України, яка повинна містити в доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про:- назву харчового продукту;- номінальну кількість харчового продукту у встановлених одиницях виміру (маса, об’єм та ін.);- склад харчового продукту, якщо він виготовлений з декількох складових, із зазначенням переліку назв використаних в процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;- харчової цінності, а також енергетичної цінності (для харчових продуктів, що її мають);- кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання;- умови зберігання;- позначення нормативного документа (для харчових продуктів вітчизняного виробництва);- найменування та адресу виробника і місце виготовлення;- умови використання (якщо такі передбачені);- наявність у харчовому продукті компонентів з генетично модифікованої сировини (у разі якщо використання таких компонентів передбачено нормативними документами або нормативно-правовими актами на цей харчовий продукт);- застереження щодо вживання харчового продукту певними категоріями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі та ін.);- іншу інформацію, передбачену діючими в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.Маркування нефасованих харчових продуктів здійснюється державною мовою України в порядку, встановленому нормативними документами для певних харчових продуктів. У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів забороняється наводити інформацію про їх лікувальні властивості без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.У маркуванні харчових продуктів можуть використовуватися специфічні символи, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздоровчі харчові продукти, біологічно активні харчові добавки, дитяче харчування, харчування для спортсменів тощо. Реалізація харчових продуктів на підприємствах роздрібної торгівлі дозволяється тільки протягом термінів їх придатності до споживання, що визначені нормативними документами для певних видів продуктів.Термін придатності продуктів вказується на етикетках, упаковці, і вважається гарантійним терміном. Термін придатності обчислюється від дати виготовлення, яка також повинна бути вказана на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання. У відповідності зі ст. 13 Закону продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув, забороняється.Працівники суб’єкта господарської діяльності зобов’язані надати покупцю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, а також на вимогу покупця - документи, якими підтверджуються їх якість і безпеку, а також ціна товарів. Товари до їх подання у торговий зал або інше місце продажу повинні бути звільнені від тари, обгорткових матеріалів, металевих кліпс. Забруднені поверхні або частини товару повинні бути видалені. Продавець зобов’язаний також провести перевірку якості товарів (за зовнішніми ознаками), наявності на них необхідної документації та інформації, здійснити відбракування і сортування товарів.Покупець має право перевірити точність ваги відпущеного товару. Контрольно вимірювальні прилади повинні розміщуватися на видному та доступному для покупців місці. У разі передпродажної фасовки і упаковки розважних товарів, вироблених продавцем, обсяг фасованих товарів з короткими термінами придатності не повинен перевищувати обсягу їх реалізації протягом одного дня торгівлі.На розфасованому товарі вказується його найменування, вага, ціна за кілограм, вартість фасовки, дата фасовки, термін придатності, номер або прізвище вагаря.При продажу продовольчих товарів, розфасованих і упакованих виробником із вказівкою ваги на упаковці, їх додаткове зважування не проводиться. Вагові продовольчі товари передаються покупцеві в упакованому вигляді без стягнення за упаковку додаткової плати.Ціна продовольчих товарів, що продаються на вагу, визначається за вагою нетто.На прохання покупця особа, яка здійснює продаж, зобов’язана передати йому гастрономічні товари в нарізаному вигляді.Хліб і хлібобулочні вироби масою 0,4 кг і більше (крім виробів в упаковці виробника) можуть різатися на 2 або 4 рівні частини і продаватися без зважування.Хліб і хлібобулочні вироби продаються в місцях дрібнороздрібної торгівлі тільки в упакованому вигляді. У разі придбання покупцем неякісних продовольчих товарів продавець зобов’язаний замінити їх якісними товарами або повернути покупцю сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».Суб’єкт господарської діяльності в торговельному залі магазину на видному та доступному для покупців місці повинен обладнати куточок покупця, де розміщуються: Книга відгуків і пропозицій встановленого зразка, витяги з цих Правил, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, інша необхідна інформація.

Пошук

Важливо