Вiвторок, 26 жовтня 2021 року

Вхід на сайт

Права споживача в законодавстві України

Конституція України як головний закон держави визначає також і важливі для споживачів базові правові засади.
Зокрема, згідно Статті 42 Конституції України: «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів».

Стаття 50 визначає: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується пра-во вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і пред-метів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена».

Конституція України також визначає: згідно Статті 47: «Кожен має право на житло», Статті 48: «Кожен має право на достатній життєвий рівень», Статті 49: «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування», Статті 53: «Кожен має право на освіту».

Головним законом для споживачів в Україні є Закон України «Про захист прав спо-живачів» в редакції від 01.12.2005.
Згідно Статті 1 «Визначення термінів» цього закону: «Споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або ви-конанням обов’язків найманого працівника».

Розділ ІІ цього закону «Права споживачів та їх захист» у Статті 4 «Права та обов'язки споживачів» визначає:

 1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка ре-алізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають пра-во на:
  • захист своїх прав державою;
  • належну якість продукції та обслуговування;
  • безпеку продукції;
  • необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
  • відшкодування збитків, завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної немайнової); шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей про-дукцією у випадках, передбачених законодавством;
  • звернення до суду та інших уповноважених органів державної вла-ди за захистом порушених прав;
  • об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
 2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

Згідно Статті 2 «Законодавство про захист прав споживачів» цього закону: «Законодавство про захист прав споживачів складається з цього закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів».

Пошук

Важливо